• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อป กลุ่มเครื่องแกงปักษ์ใต้ ใน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มมูลค่าบนฐานศักยภาพและทรัพยากรพื้นถิ่น

เรื่องของความภาคภูมิใจในบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย กับภารกิจรับใช้สังคม งานด้านบริการวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัย และนักวิจัยในโครงการ “การวิจ

ดำเนินการให้ความรู้กระบวนการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าว

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 ทางสำนักงานเกษตรอำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกับคณาจารย์ คณะอุตส

ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ และผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ได้ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร ในโครงการระบบส่งเสริ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โภชนาการสำหรับผู้สูงวัย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงวัย

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต ปรีชา มุณีศรี ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ อ.สุวิจักข์ ห่านศรีวิจิตร และผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ร่วมกับนักศึกษาได้จัดอบรมเชิ

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ อาสาสมัครหมู่บ้าน นักเรียน และกลุ่มประชาชนทั่วไป เรื่องการผลิตเจลแอลกอฮอล์

27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.

ดำเนินการลงพื้นที่จัดอบรมภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (non degree)

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้างานบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ ร่วมด

ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​ เป็นเครื่องดื่มธัญพืช​(น้ำลูกเดือย​ผสมงาดำและข้าวกล้อง)​

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ นำโดย​อาจารย์​สุวิจักขณ์​ ห่านศรีวิจิตร​ ดำเนินการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร​ เป็นเครื่องดื่มธัญพืช​(น้ำลูกเดือย​ผสมงาดำและข้าวกล้อง)​ ซึ่งมีการบูรณาการ​หลักสูตร​ non degree กับรายวิชา​การแปรรูป​อาหาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง ได้นำสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ

8 ธันวาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง ได้นำสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการอบรมและศึกษาดูงานการเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ" พัฒนาและฟื้นฟูลูกค้ารายคนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2563" โดยกิจกรรมในครั

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถ้ำพรรณรา โดย ผู้จัดการสาขา นางอาศิรา เวสิยานนท์

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถ้ำพรรณรา โดย ผู้จัดการสาขา นางอาศิรา เวสิยานนท์ ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมรา

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมด้วย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 พ.ย. 2563 คณะอาจารย์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีอาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คือ ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ร่วมด้วย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จาก พช.อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการร่วมพัฒนาผู้ผลิต และผู้ประกอบการ OTOP ของ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน