ทีมอาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 ทีมอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดินทางเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานตามสถานประกอบการต่าง ๆ โดยในวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ผู้จัดการรายวิชา ฝึกงานทางการจัดการอาหารและบริการ 2 เดินทางเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงแรม Vacation Village Phra Nang Inn และ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท จ.กระบี่ และ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชัยเพชร ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ และ ดร.สุธาสินี ทองนอก เดินทางเข้านิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ โรงพยาบาลตรัง ซึ่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในกลุ่มงานโภชนศาสตร์ และได้มีโอกาสเข้าพบ คุณขวัญชัย ดำปิน ตำแหน่ง หัวหน้างานโภชนบำบัด โภชนคลินิก และงานวิจัย คุณเบญร์สิยา จุฑาภิรักษ์ ตำแหน่งนักโภชนาการ คุณชนัญญา ติณรัตน์ ตำแหน่งนักโภชนาการ คุณจินตนา ยืนยัน ตำแหน่งนักโภชนากร เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนานักศึกษาในลำดับต่อไป ซึ่งการนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับคำชมและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา และทางสถานประกอบการมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาของคณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้ารับการฝึกงาน/สหกิจศึกษา ในครั้งต่อไป