คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และสโมสรนักศึกษา ร่วมดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วัยรุ่น วัยใส รักอย่างปลอดภัย” และหัวข้อ “การรู้เท่าทันและแนวทางการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและการพนันออนไลน์” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 โดยมีวิทยากร ด.ต. ดุสิต ทองแสงแก้ว ด.ต. กิตติมศักดิ์ อู่ทอง ส.ต.อ.ตอริก โต๊ะอิแต ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 มาให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ ทำให้นักศึกษาได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมอบรมดังกล่าว.