นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน สร้างรากฐานที่ดีต่อยอดการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย

ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน สร้างรากฐานที่ดีต่อยอดการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมกับอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่ 1. ผศ.ดร.อวยพร วงศ์กูล 2. ดร.เพียงออ ยีสา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3. ผศ.วันวิสาข์ เพ็ชรรัตน์มุณี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ โดยมีรายวิชาเคมี ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ คณิตศาสตร์ กิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษาใหม่มีความเข้าใจในการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานมากขึ้น