• ภาษาไทย
    • English

คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งคณะอุตสาหกรรมเกษตรประจำปีงบประมาณ ย้อนหลัง

 

ไตรมาสที่ 2  เดือน  ม.ค.65 - มี.ค. 65

เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
032 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 27 ม.ค.65
031 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (การจัดการอาหารและบริการ) 27 ม.ค.65
030 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 21 ม.ค.65
026 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาองค์กรและแผนปฏิบัติราชการ 2565 20 ม.ค.65
021 แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  18 ม.ค.65
017 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) 17 ม.ค.65
016 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5ส+ ประจำปีการศึกษา 2564 17 ม.ค. 65
014 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 17 ม.ค.65
005 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA 10 ม.ค. 65
001 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาองค์กรและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 7 ม.ค. 65
     

ไตรมาสที่ 1  เดือน  ต.ค.64 - ธ.ค. 64

 

เลขที่คำสั่ง เรื่อง  วัน/เดือน/ปี
098 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 16 พ.ย. 64
095 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 2564 11 พ.ย. 64
092 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการทดสอบสมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
9 พ.ย. 64
091 แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) 9 พ.ย. 64
088 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 28 ต.ค. 64
085 แต่งตั้งหัวหน้างานบริการวิชาการ 15 ต.ค. 64
082 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณวุฒิ สอบสัมภาษณ์ และรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2565 4 ต.ค. 64