• ภาษาไทย
    • English

รายชื่อคณาจารย์ทั้งหมดคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 
รายชื่ออาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
ลำดับ              ชื่อ - นามสกุล รายละเอียด
1.   ว่าที่ ร.ต.ผศ.ปรีชา  มุณีศรี     ประวัติและผลงาน 
2.   นายศรีอุบล  ทองประดิษฐ์    ประวัติและผลงาน 
3.   ผศ.ณรงค์ชัย  ชูพูล ประวัติและผลงาน 
4.   ผศ.ดร น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร ประวัติและผลงาน 
5.   ผศ.ดร.ธณิกานต์  ธรสินธุ์ ประวัติและผลงาน 
6.   ผศ. ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล ประวัติและผลงาน 
7.   ผศ.ดร.สายใจ แก้วอ่อน ประวัติและผลงาน 
8.    ผศ.ผกามาส ปุรินทราภิบาล ประวัติและผลงาน 
9.   ผศ.จรีพร  เชื้อเจ็ดตน ประวัติและผลงาน 
10.   ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ จูฑะมงคล ประวัติและผลงาน 
11.   ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น ประวัติและผลงาน     
12.   ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา ประวัติและผลงาน 
13.   นางสาวสุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร   ประวัติและผลงาน 
14.   ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ ประวัติและผลงาน 
15.   ผศ.จรูญ บุญนำ ประวัติและผลงาน 
16.   ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธ์ ประวัติและผลงาน 
17.   ผศ. พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ประวัติและผลงาน 
18.   ผศ.ดร.เสาวนีย์ ชัยเพชร ประวัติและผลงาน 
19.   ดร.สุธาสินี ศรีวิไล    ประวัติและผลงาน