• ภาษาไทย
    • English

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ คณะ

  

 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   


 

ปรัชญาการศึกษา

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ   มีความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะปฏิบัติ  มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ


    วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแบบยั่งยืน


   พันธกิจ (Mission) 

 

1.   ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ  เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร   ตามความต้องการของสังคมและประเทศชาติ 

2.   ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและตอบสนองความต้องการของสังคมได้ 

3.   ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของท้องถิ่นภาคใต้ 

4.   พัฒนาระบบบริหารและการจัดการโดยหลักธรรมมาภิบาล

5.   ทำนุบำรุงศาสนา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 


   อัตลักษณ์

          บัณฑิตนักปฏิบัติ 


   บัณฑิตที่พึงประสงค์ 

มารยาทดี   มีจิตสาธารณะ