• ภาษาไทย
    • English

ผู้บริหารคณะ

 

 

 

 
ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ประวัติและผลงาน   

 

 

ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
 ประวัติและผลงาน   ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
 ประวัติและผลงาน   

นายศรีอุบล ทองประดิษฐ์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
  ประวัติและผลงาน   

 

รศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณ์ปัญญา
หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร

  ประวัติและผลงาน   

 

ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์
หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ

  ประวัติและผลงาน