• ภาษาไทย
    • English

เกี่ยวกับคณะ

ความเป็นมาของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

          คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พัฒนามาจากภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งเดิมสังกัดอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  การจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารการออกสู่ตลาดแรงงาน  เพื่อพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตรตามนโยบายพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ ๖ และ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๙) ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางในขณะนั้นยังไม่มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรรวมถึงการขาดแคลนหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือด้านการบริการวิชาการแก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่นับว่าครอบคลุมหลายจังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรังและชุมพร ตามลำดับ  ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ทำสวนไร่นาเป็นจำนวนมาก การนำความรู้และเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรต่างๆเหล่านี้เป็นภารกิจที่สำคัญอีกหนึ่งภารกิจของการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรในขณะนั้น  นอกจากนี้คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราชในขณะนั้นได้มีการจัดการเรียนการสอนเพียง ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาพืชศาสตร์และสาขาสัตวศาสตร์) และวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเกษตรศึกษา)  การจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงช่วยทำให้การจัดการเรียนการสอนทางด้านเกษตรศาสตร์ในขณะนั้นมีความสมบูรณ์และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น  เพราะสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากการลงมือปฏิบัติตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน คือ บัณฑิตนักปฏิบัติ  มาแปรรูปผลผลิตได้อย่างครบวงจร  ดังนั้นภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรจึงได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓  โดยมีอาจารย์ละอองวรรณ ศรีจันทร์ เป็นหัวหน้าภาควิชาคนแรก เปิดทำการเรียนการสอนเพียง ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  โดยรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทย์ – คณิต เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลา ๔ ปี จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปิดทำการเรียนการสอนเพิ่มอีก ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรหรือแปรรูปสัตว์น้ำ ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร ๒ ปี ต่อเนื่อง  ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สายวิทย์ – คณิต เข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นระยะเวลา ๔ ปี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

          ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลออกเป็น ๙ มหาวิทยาลัยแยกตามภูมิศาสตร์ที่ตั้ง  หน่วยงานต่างๆของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเดิมที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้จำนวน ๕ แห่งจึงได้รวมกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๔๘ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรในขณะนั้นจึงได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งเป็นคณะอุตสาหกรรมเกษตร สังกัดวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร  โดยตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปัจจุบันได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อบริหารจัดการงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคณะฯให้สามารถดำเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มีวาระในการดำรงตำแหน่งครั้งละ ๔ ปี จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ดังรายนามต่อไปนี้

  1. ผศ.ละอองวรรณ  ศรีจันทร์ (พ.ศ. ๒๕๔๙ – พ.ศ. ๒๕๕๔)
  2. ผศ.ณรงค์ชัย  ชูพูล (พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๘)
  3. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  มุณีศรี (พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ. ๒๕๖๒)