• ภาษาไทย
    • English

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2567  
คณะอุตสาหกรรมเกษตรเปิดสอน ในสาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ   
ประกอบด้วย 2 หลักสูตรได้แก่  
                        
                    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ    รายละเอียดคลิก 

                                  (Bachelor of Science (Food and Service Management)

 

                                         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี                                             
                                                   คุณสมบัติผู้สมัคร
                                                        - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุกแผนการเรียน
                                                 - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาคหกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
                               หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี  
                                            คุณสมบัติผู้สมัคร
                                                           - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาคหกรรม อาหารและโภชนาการ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
                                   อาชีพเป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษา  
                                                        1. ผู้ประกอบการ
                                                        2. นักจัดการธุรกิจอาหาร
                                                        3. โภชนากรในโรงพยาบาล
                                                        4. นักจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Catering) ธุรกิจร้านอาหาร
                                                        5. ตัวแทนจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ด้านอุตสาหกรรมอาหาร
                                                        6. ผู้สอนในสถาบันการศึกษา
                                                        7. นักพัฒนาตำรับอาหาร/เมนูอาหาร สำหรับโรงแรม โรงเรียน สถานที่บำบัด สถานดูแลผู้สูงอายุ
 
                    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร    รายละเอียดคลิก 
                    (Bachelor of Science (Food  Technology and Innovation)
 

                       หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี                                             
                                 คุณสมบัติผู้สมัคร
                                            - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
                                                 - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
                             หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 ปี (เทียบโอน) ปริญญาตรี
                                   
คุณสมบัติผู้สมัคร
                                                        - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 

                               อาชีพเป้าหมายหลังสำเร็จการศึกษา

                                                           1. นักเทคโนโลยีอาหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับผู้ควบคุมการผลิต
                                                                ผู้ควบคุมคุณภาพ นักประกันคุณภาพ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
                                                          2. ผู้สอนในสถานศึกษา
                                                          3. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร/ประมง
                                                          4. นักโภชนาการของโรงพยาบาล/เทศบาล/องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
                                                          5. ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร/สารเคมี/เครื่องจักรแปรรูปอาหาร

 

ช่องทางการติดต่อสอบถามได้ที่

ทร. 086-4872887