• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

อบรมรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ดำเนิงานร่วมกับ เกษตรอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณวรุณรัต จรัสแผ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ประสานงานนำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการการยก

อบรมรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

16 กรกฎาคม 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ดำเนินงานร่วมกับเกษตรอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณวรุณรัต จรัสแผ้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้ประสานงานนำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมโครงการอบรมรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับการผล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ดำเนินงานร่วมกับ เกษตรอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยคุณวาสนา โกละกะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น โดยจัดอบรมให้ก

ให้คำปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดกล้องงอกสำหรับใช้เป็นส่วนผสมนมพาสเจอรไรซ์ รสชาติใหม่

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับคลีนิคเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ให้คำปรึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวสังข์หยดกล้องงอกสำหรับใช้เป็นส่วนผสมนมพาสเจอรไรซ์ รสชาติใหม่ ที่มีสารช่วยส่งเสริมสุขภาพ ของสห

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย เดินทางไปยัง หจก. กรรณิการ์เฮิร์บ ต.

ได้รับเกียรติเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าเรียนรู้เป็นผู้สูงอายุในเขตเทศบาลอำเภอทุ่งใหญ่

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.

คณะอุตสาหกรรม​เกษตร​ นำนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผศ. ว่าที่ ร.ต.

ลงพื้นที่ สวนสละลุงถัน และสวนสละหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย อาจารย์สุวิจักขณ์ ห่านศรีวิจิตร คุณธีระพงค์ หมวดศรี และคุณอุเทน ณ พัทลุง ลงพื้นที่ สวนสละลุงถัน และสวนสละหลักสิบ ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางในการแปรรูปสละตามความต้องการของผ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พุธที่ 8 มกราคม 2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย คณะที่ปรึกษา ผศ.ดร. อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร หัวหน้าทีมที่ปรึกษา พร้อมด้วย ดร.

หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ราย ดร.สายใจ แก้วอ่อน หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องแกงนครสู่มาตรฐานเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการสื่อสารการตลาด ซึ่งสนับสนุนงบประมาณจาก สกสว. ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องแกงสามตำบล เพื่อปะนายก อบต.