• ภาษาไทย
  • English

จิระนาถ รุ่งช่วง


 
ชื่อภาษาอังกฤษ   : Miss Jiranart Rongchoung
ชื่อภาษาไทย       : นางสาวจิระนาถ  รุ่งช่วง
ตำแหน่ง             : อาจารย์   

ตำแหน่งทางวิชาการ  : -

หลักสูตร              :   สาขาวิชาการจัดการอาหารและการบริการ

TEL             : 

EMAIL         :  Jiranart.r@rmutsv.ac.th

 
ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท  วท.ม สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี คศ.บ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคใต้   ( สงขลา )
สาขาที่เชี่ยวชาญ
 • อาหารและโภชนาการ
 • เทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • .........................................................................................................
 
ประสบการณ์การสอน
 • วิชาการดำเนินงานและจัดการครัว พ.ศ. 2559-2561
 • วิขาการออกแบบอาหารเพื่องานโรงแรม พ.ศ. 2559-2561 
 • วิชาขนมอบ พ.ศ. 2559-2561
 
งานวิจัยที่สนใจ
 • อาหารและโภชนาการ
 • เทคโนโลยีการจัด และ บริการอาหาร
 • เทคโนโลยีอาหาร
 • การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
 • อาหารเพื่อการท่องเที่ยว
หัวหน้าโครงการวิจัย:
1) โครงการวิจัยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นในเขต อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการ 1 ปี 
2) โครงการวิจัยเอกลักษณ์และรูปแบบธุรกิจร้านอาหารท้องถิ่น กรณีศึกษา ร้านขนมจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2561 ระยะเวลาที่ใช้ในโครงการ 1 ปี 
3) โครงการวิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดตรังเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ในหัวข้อโครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพอาหารพื้นเมืองและการส่งเสริมอาหารวิถีชุมชนผ่านการท่องเที่ยว (พื้นที่ศึกษาทุกอำเภอ ในจังหวัดตรัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์
    งานประชุมวิชาการ (ระดับชาติ):
 •  จิระนาถ  รุ่งช่วงและนภัสรพี  เหลืองสกุล (2555). ผลของแป้งปราศจากกลูเตนบางชนิดต่อคุณภาพของคุกกี้ปราศจากกลูเตน, การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร สจล. ครั้งที่ 1,โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ.
 •   ธนินทร์ สังขดวง และจิระนาถ รุ่งช่วง. (2559).  ความเป็นไปได้ในการปรับใช้วัฒนธรรมการรับประทานอาหารท้องถิ่นภาคใต้ร่วมกับศิลปะการแสดงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, น. 124-135.ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ. 
 •   จิระนาถ รุ่งช่วง และธรรมจักร เล็กบรรจง. (2560). ความเป็นไปได้ในการพัฒนาการสอนทำอาหารในชุมชนท้องถิ่นปักษ์ใต้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาหารไทยสู่อาเซียน. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติครั้งที่ 4 The 3rd National and 4th International Conference Environmental Friendly Tourism for Sustainable Development” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 12-13 มกราคม 2560.
 • จิระนาถ รุ่งช่วง และจันทิวรรณ สมาธิ. (2561). พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ครั้งที่ 1 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว, 101-112.
 •  ศิววงศ์ เพชรจุล และจิระนาถ  รุ่งช่วง (2562).การบริหารต้นทุนสมัยใหม่กับความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจอาหารจีนท้องถิ่นเมืองตรัง. การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
  ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ระดับชาติ):
 •  ธนินทร์ สังขดวง และ จิระนาถ รุ่งช่วง (2560). การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิมต่อการจัดการการท่องเที่ยวแบบฮาลาล ในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต . วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 13(1), 135-168. 
 •  ธนินทร์ สังขดวง และจิระนาถ รุ่งช่วง.(2562). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าท้องถิ่นทีสืบทอดจากวัฒนธรรมเปอรานากันของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตรัง. วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 4(1), 81-92.
 • จิระนาถ รุ่งช่วง, ธรรมจักร เล็กบรรจง และธนินทร์ สังขดวง. (2563). ความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อร้านขนมจีน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 9(1), 9-19.
 • จิระนาถ  รุ่งช่วง  และนภัศรพี เหลืองสกุล การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งปราศจากกลูเตนบางชนิด วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี ที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 34 - 45 .
 
ตำรา หนังสือ
 • -
ประสบการณ์การทำงาน
 • ปี 2559 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 • บ. ซีพีแรม  จำกัด เริ่ม 2548- 2556 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 • บ. SC โชคูฮิน จำกัด (สงขลา)  เริ่ม 2546- 2547 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 •