• ภาษาไทย
    • English

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2567 ประจําปีการศึกษา 2567

                               ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการโควตาพิเศษ

                                      ประจําปีการศึกษา 2567