• ภาษาไทย
    • English

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 23 พฤศิกายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2566

โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง นายภชภณ ชนะปราชญ์ และนายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ 

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้