• ภาษาไทย
    • English

การเรียนปฏิบัติการในรายวิชา หลักการประกอบอาหาร

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 สาขาวิชาการจัดการอาหารและบริการ เรียนปฏิบัติการในรายวิชา หลักการประกอบอาหาร โดยมี ดร.สุธาสินี ทองนอก เป็นอาจารย์ผู้สอนและรายวิชา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากแมลง โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น เป็นอาจารย์ผู้สอน พร้อมกับนายธีระพงศ์ หมวดศรีและนายอุเทน ณ พัทลุง เป็นผู้ช่วยในการเรียนการสอนปฏิบัติการ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การเตรียมส่วนผสมและการผลิตเส้นพาสต้าแป้งจากข้าวกล้องเม็ดฝ้าย 62 ด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันและหัวข้อ การเตรียมผงจากแมลงอบแห้ง (จิ้งหรีดบ้าน) ด้วยการบดสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและการสกัดโปรตีนเข้มข้นต่อไป