• ภาษาไทย
    • English

การผลิตแหนมหมูไร้มันจากข้าวพื้นเมือง (ข้าวเม็ดฝ้าย 62) เสริมเห็ดหูหนู

การผลิตแหนมหมูไร้มันจากข้าวพื้นเมือง (ข้าวเม็ดฝ้าย 62) เสริมเห็ดหูหนู
 
เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกับคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนทรัพย์ในดิน ม.2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ในการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อย การยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชนจากระดับปานกลางเป็นระดับดี โดยสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งใหญ่ เรื่อง การผลิต/แปรรูปแหนมดั้งเดิม โดย ผศ.ดร.ศิรินาถ ศรีอ่อนนวล เรื่อง การผลิต/แปรรูปแหนมหมูข้าวพื้นเมือง (ข้าวเม็ดฝ้าย 62) โดย ผศ.ดร.ธณิกานต์ ธรสินธุ์ ร่วมกับ ดร.สุธาสินี ทองนอก เรื่อง การประเมินและยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ โดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น และเรื่อง การจัดจำหน่ายสุกรและผลิตภัณฑ์ทางการตลาดออนไลน์ โดย ดร.บุปผชาติ แต่งเกลี้ยง ช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้แปรรูปเนื้อสุกรเพื่อสร้างรายได้ต่อไป