• ภาษาไทย
    • English

โครงการนิทรรศการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (มทร.ศรีวิชัยแฟร์ 2018)

   
    เมื่อวันที่ 17-19 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมาคณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดดำเนินโครงการนิทรรศการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (มทร.ศรีวิชัยแฟร์ 2018) รับผิดชอบดำเนินโครงการโดยผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่านวิชาการและวิจัย  กิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วย การประกวดนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย  กิจกรรมสัมนาวิชาการและเสวนาวิชาการ หัวข้อ "Food for the Future" สำหรับกลุ่มชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร กลุ่มนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป กิจกรรมการตอบปัญหาวิชาการทางด้านอาหาร สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมนิทรรศการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จัดให้มีการ ปชส.หลักสูตร การจัดแสดงผลงานนักศึกษาและอาจารย์ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณ์ของคณะ จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ด้านบัณฑิตนักปฎิบัติ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะให้เป็นที่รู้จักยื่งขึ้นผ่านกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว