• ภาษาไทย
    • English

การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในปัจจุบัน ยังคงมีการแพร่ระบาดและพบการติดเชื้อของประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาส การเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของนักศึกษาและ บุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของนักศึกษาและบุคลากร กองพัฒนานักศึกษา จึงขอส่งสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2564 มายังหน่วยงานของท่านเพื่อถือปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://dsd.rmutsv.ac.th