• ภาษาไทย
    • English

การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563
กำหนดการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2562
ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กรกฏาคม 2565 (ก่อนวันฝึกซ้อมใหญ่)
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 (ก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร)
- บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 (ก่อนวันฝึกซ้อมใหญ่)
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติมกดได้ที่ Link https://statute.rmutsv.ac.th/file/174493.pdf
แนบไฟล์เอกสาร: