• ภาษาไทย
    • English

เอกสารสำหรับนักศึกษา

ลิ้งข้อมูลภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร
 
    
ข้อมูลระบบสารสนเทศ
  ดาวน์โหลด

เอกสารแบบฟอร์ม ทุน สัมมนาและปัญหาพิเศษ

  • แบบฟอร์มสัมมนา

​          แบบเสนอชื่อเรื่องสัมมนา (แบบ อก.ส.1-0) 
          แบบขอเปลี่ยนชื่อเรื่องสัมมนา (แบบ อก.ส.1-1) 
          แบบเสนอเค้าโครงเรื่องสัมมนา (แบบ อก.ส.2)
          แบบรายงานความก้าวหน้าสัมมนา (แบบ อก.ส.3)
          แบบเสนอบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอหรือสอบสัมมนา (แบบ อก.ส.4)

  •  แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ

          แบบเสนอชื่อเรื่องโครงการปัญหาพิเศษ (แบบ อก.ป.1-0) 
          แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องโครงการปัญหาพิเศษ (แบบ อก.ป.1-1) 
          แบบเสนอโครงร่างปัญหาพิเศษ (แบบ อก.ป.2-0) 
          แบบกำหนดนัดสอบโครงร่าง/ความก้าวหน้า/สอบปัญหาพิเศษ (แบบ อก.ป.2-1) 
          แบบให้ข้อแนะนำการสอบโครงร่าง/ความก้าวหน้า/สอบปัญหาพิเศษ (แบบ อก.ป.2-2) 
          แบบรายงานความก้าวหน้าปัญหาพิเศษ (แบบ อก.ป.3) 
          แบบเสนอบทคัดย่อเพื่อการนำเสนอหรือสอบปัญหาพิเศษ (แบบ อก.ป.4) 
          ใบรับรองปัญหาพิเศษ

           แฟ้มเอกสารที่ 1 
           แฟ้มเอกสารที่ 2 
           แฟ้มเอกสารที่ 3 

 

  • แบบให้คะแนน

​           แบบให้คะแนน การสัมมนา/ปัญหาพิเศษ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา) 
           แบบให้คะแนน การสัมมนา (สำหรับกรรมการสอบ) 
           แบบให้คะแนน ปัญหาพิเศษ (สำหรับกรรมการสอบ)

 

บริการ/สวัสดิการ

     ทุนการศึกษา/วิจัย

         - ระบบป้องกันไวรัสในเครือข่าย (Antivirus)
        -  
IT Helpdesk
        -  
ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi
        -  
ระบบตรวจสอบระบบเครือข่าย

 

สื่อการสอนคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ