• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ผักแผ่นและผลิตผลพลอยได้ (น้ำผักพร้อมบริโภค)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ผักแผ่นและผลิตผลพลอยได้ (น้ำผักพร้อมบริโภค)

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กลุ่มกล้วยกรอบทองชุมชนศาลาสามหลัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กลุ่มกล้วยกรอบทองชุมชนศาลาสามหลัง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางกลุ่มเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการยก