• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน

วันอังคารที่ 30 เมษายน  2562 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมย่อยที่ 4 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไซรัป (syrup) เวนิกาไซเดอร์ (vinegar cider) และมิริน (mirin) ณ  กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปน้ำตาลจากตำบลขนาบนาก เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทราบถึงเทคโนโลยี

ทีมที่ปรึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย

 วันที่ 19 เมษายน 2562 ทีมที่ปรึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันลงพื้นที่ในจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการตามแผนงาน โครงการพัฒนาและยกระดับสิ้นค้า OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562 

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 13:00 น คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ ณ สวนสละลุงวัต สละลอยแก้ว ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตสละลอยแก้ว และให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา ทั้ง

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09:00 น คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทีมอาหารทีม 2 มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการ ณ กลุ่มหมูฝอยพรรณี ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เพื่อศึกษากระบวนการผลิตหมูฝอย และให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณไขมัน ยืดอายุการเก็บรักษา และยกระดับคุณภาพใ

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยทีมคณาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เยี่ยมชมชุมชน ณ กลุ่มเครื่องแกงร่วมใจ ชุมชนบ้านน้ำรอบ ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อดูกระบวนการผลิตเครื่องแกงและให้คำปรึกษาเชิงลึกในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อหมายเลขสารบบอาหาร (อย)

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาเกษตรอินทรีย์

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 15.00 น.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม​Google​ application การสร้างปฏิทินการปฏิบัติงานผ่าน​ Google​ calendar. และการใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย​ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในองค์กร

วันอังคารที่​ 9​ เมษายน​ 2562​ เวลา​ 14.00​-15.30​ น.​บุคลากรสายสนับสนุน​ คณะอุตสาหกรรมเกษตร​ มทร.ศรีวิชัย​ เข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรม​Google​ application การสร้างปฏิทินการปฏิบัติงานผ่าน​ Google​ calendar. และการใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย​ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในองค์กร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ กลุ่มแปรรูปจันทน์เทศ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ศึกษาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ณ กลุ่มแปรรูปจันทน์เทศ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดนางฟ้า

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2562 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่อบรมโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมเห็ดนางฟ้า ภายใต้โครงการ มทร.ศรีวิชัย รับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562 ณ กลุ่มเพาะเห็ด ม.8 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (yong smart farmer) เขตภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด จำนวน 40 คน ได้จัดสัญจรและประสงค์ขอเข้าศึกษาเรียนรู้ ขบวนการผลิตผลไม้แปรรูป

วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น.