• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการทำขนมดอกจอกและขนมทองม้วน

เมื่อในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นำโดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  มุณีศรี พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จัดดำเนินโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการทำขนมดอกจอกและขนมทองม้วน อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มสตรีบ้านแพรกกลาง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว   สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ภายในโคร

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า

 เมื่อในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นำโดยผศ.ชไมพร เพ็งมาก หัวหน้างานโครงการบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเสสามารถผลิตปลาดุกร้าเพื่อจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยว

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับทาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ผักแผ่นและผลิตผลพลอยได้ (น้ำผักพร้อมบริโภค)

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ผักแผ่นและผลิตผลพลอยได้ (น้ำผักพร้อมบริโภค)

ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กลุ่มกล้วยกรอบทองชุมชนศาลาสามหลัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ชไมพร เพ็งมาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนให้ได้มาตรฐานสากล ณ กลุ่มกล้วยกรอบทองชุมชนศาลาสามหลัง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางกลุ่มเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการยก