• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

โครงการนิทรรศการวิชาการทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร (มทร.ศรีวิชัยแฟร์ 2018)

   

นักวิจัยคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่เตรียมดำเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัดตรัง

   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ผศ. จรีพร เชื้อเจ็ดตน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ. ดร. สุภาษิต ชูกลิ่น รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนได้ลงพื้นที่ อ.

หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอนาบอน กลุ่มเพาะเห็ด เครื่องแกง และเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวนสามท่าน มาเข้าพบคณบดีคณะอุตสากรรมเกษตร

21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอนาบอน กลุ่มเพาะเห็ด เครื่องแกง และเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวนสามท่าน มาเข้าพบคณบดีคณะอุตสากรรมเกษตร และทีมอาจารย์ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ได้ทองม้วนจิ้งหรีด ที่ได้รับคำแนะนำวิธีการทำจากคณะอุตสากรรมเกษตรมาด้วย

ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความต้องการและความคิดเห็นและของชุมชนเป้าหมายในการช่วยผลักดันให้โรงเรือนแปรรูปแป้งสาคูและผลิตภัณฑ์แป้งสาคู

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13:00 น.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัยได้มีโอกาสได้ให้คำปรึกษาแก่ คุณสุกานดา ผู้แปรรูปจิ้งหรีด “จิ้งหรีดนายทั่ง”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9:00 น.

คณาจารย์ อก.เป็นวิทยากรอบรมเกษตร ธกส.

เมื่อวันที่ 7,10 และ 14 พฤศจิกายน 2560 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (ธกส) จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนเกษตรลูกค้าใหม่และทายาทเกษตร ปีบัญชี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาพํมนาชุมชนนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีการยืดอายุ

โครงการอบรมแปรรูปจิ้งหรีด ณ ห้อง AG 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันอังคารที่ 12  กันยายน 2560 ฝ่ายบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมแปรรูปจิ้งหรีด ณ ห้อง AG 21 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งในโครงการได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองดีเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 20 คน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้

โครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการทำขนมดอกจอกและขนมทองม้วน

เมื่อในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 นำโดยคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปรีชา  มุณีศรี พร้อมด้วย คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จัดดำเนินโครงการการอบรมเพื่อพัฒนาการทำขนมดอกจอกและขนมทองม้วน อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มสตรีบ้านแพรกกลาง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว   สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน ภายในโคร

โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้า

 เมื่อในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นำโดยผศ.ชไมพร เพ็งมาก หัวหน้างานโครงการบริการ พร้อมด้วย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดดำเนินโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดความชื้นในผลิตภัณฑ์ปลาดุกร้าเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเสสามารถผลิตปลาดุกร้าเพื่อจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น ภายในโครงการได้จัดให้มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยว

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ลงพื้นที่เพื่อสร้างความร่วมมือกับทาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ นำโดย ผศ.