• ภาษาไทย
    • English

ด้านบริการวิชาการ

กลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ เข้าพบ ผศ. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อมอบกระเช้าและการ์ดคำอวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 61 กลุ่มสตรีตำบลถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีฯ เข้าพบ ผศ. ว่าที่ ร.ต.  ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อมอบกระเช้าและการ์ดคำอวยพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562

โครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนแปรรูปจากขนาบนากแบบยั่งยืน กิจกรรมที่ 9 : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปน้ำตาลจาก ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาว

อบรมให้ความแก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง

เมื่อวันที่พุธที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งสง ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย     ผศ.ชไมพร เพ็งมาก ให้ความรู้เกี่ยวการแปรรูปข้าวเกรียบจากผลผลิตทางเกษตร ผศ.ดร.

อบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ Primary GMP

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หน่วยงานบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ลงพื้นที่ให้ความรู้ภายใต้โครงการการอบรมแนวทางการพัฒนาและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการขอ primary GMP ของชุมชนกะปาง ประจำปีงบประมาณ 2561 แก่สมาชิกกลุ่มชุมชนบ้านกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ นายศุภชัย เทพรักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และ อาจารย์สุวิจั

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาขนมดอกจอก

เมื่อวันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 นำโดย ผศ.ดร.สุภาษิต ชูกลิ่น อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมด้วยนายอรรถพล พรหมทอง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และนางสาวเดือนพตรา จันทร์สุด เจ้าหน้าที่

บริการวิชาการแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์คลองเส


ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการที่แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

26 ก.พ. 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (วว.)  นำโดย  ดร.ธเนตร เตชะเสน ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ดร.พิมพ์พันธ์ ศรีพิพิธ นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส และ ผจก.ธนาคารออมสิน (สถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาสินค้าโอทอป ตามนโยบาลรัฐบาล) ได้ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยคณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี.

จัดบูทประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตรีปากพนัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพาพันธ์ 2561 โรงเรียนสตรีปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช  ได้จัดกิจกรรมวิชาการ ส.ป.น. ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยได้จัดบูธประชาสัมพันธ์คณะฯ สาธิตวิธีการทำข้าวยำศรีวิชัยจากนักศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์ผกามาส ปุรินทราภิบาล และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคณะฯ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอนาบอน เข้าพบคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร


    เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:00 น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพาะเห็ด เครื่องแกง และเลี้ยงจิ้งหรีด อำเภอนาบอน นครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน มาเข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มุณีศรี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณาอาจารย์ เพื่อมอบของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ 2561 พร้อมกันนี้ทางกลุ่มได้นำผลิตภัณฑ์ทองม้วนจิ้งหรีดที่ได้รับคำแนะนำจากคณะฯมาด้วยเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติม

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำตาลโซม

    
    วันที่ 23 มกราคม 2561 ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำตาลโซม ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและแปรรูปน้ำหวานต้นจาก สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนได้